Day: January 30, 2021

เปรียบเทียบ ประกันรถยนต์

ระหว่างบ้านกับรถยนต์ควรซื้ออะไรก่อนดีระหว่างบ้านกับรถยนต์ควรซื้ออะไรก่อนดี

หลาย ๆ คนที่เริ่มทำงานแล้วหรือทำงานไปได้สักพักคงจะเริ่มมีความคิดกันแล้วว่าเราควรจะซื้อบ้านหรือว่าควรจะซื้อรถก่อนดี จริง ๆ แล้วคำถามนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเพราะคนที่ทำงานมีเงินเก็บส่วนมากแล้วก็มักจะมีความต้องการที่จะมีสินทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นของตัวเองกันทั้งสิ้น ซึ่งระหว่างการเลือกซื้อบ้านหรือรถแบบไหนก่อนนั้นอาจจะไม่มีสูตรตายตัวแต่อยู่ที่ความต้องการหรือความพร้อมในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน อย่างเช่นบางคนทำงานไกลมากอาจจะมีความจำเป็นในการซื้อรถก่อนบ้าน แต่ในขณะที่อีกคนทำงานใกล้บ้านมากแต่ยังไม่ได้เป็นบ้านของตัวเองเป็นเพียงห้องเช่าเท่านั้น ก็อาจจะเลือกที่จะซื้อบ้านก่อนก็ไม่ผิดอะไร แต่หากให้แนะนำในมุมมองส่วนตัวแล้วเราควรเลือกซื้อบ้านก่อนการซื้อรถเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า ซึ่งทำไมถึงคิดแบบนั้นเรามาดูกันเลย  เหตุผลในการซื้อบ้านก่อนซื้อรถ   ในด้านของการผ่อนชำระนั้นระยะเวลาในการผ่อนบ้านจะนานกว่ารถ และนอกจากนั้นบ้านถ้าเรามีเงินก้อนหรือมีเงินที่มากขึ้นก็สามารถนำมาโปะบ้านและช่วยลดดอกเบี้ยลงได้พอสมควร กลับกันหากเป็นรถยนต์แล้วนั้นระยะเวลาในการผ่อนน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยของรถนั้นจะเป็นอัตราแบบคงที่ ถึงแม้เราจะมีเงินก้อนมาโปะแต่ดอกเบี้ยก็ไม่ลดลงก็ต้องจ่ายเท่าเดิมตามจำนวนระยะเวลาที่ได้ถูกคำนวณไว้แล้ว  ในด้านของการยื่นกู้ต่อสถาบันการเงินนั้น หากอายุยังน้อยก็สามารถที่จะกู้ได้นานและยอดมากกว่าผู้ที่มีอายุมาก ส่วนรถยนต์นั้นอายุของผู้ซื้อไม่มีผลที่แตกต่างกันมากนัก  คุณภาพของบ้านและรถยนต์ก็แตกต่างกันออกไป...